BrillKids Forum

Local Support Groups => General Discussions => Topic started by: xia on April 02, 2010, 05:27:14 AMTitle: އެޑިއުކޭޝަނަލް ޓޯއީސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް؟؟؟
Post by: xia on April 02, 2010, 05:27:14 AM
ރަނގަޅު އެޑިއުކޭޝަނަލް ޓޯއީސް ވިއްކާފިހާރައެއް އެނގޭނަމަ މިތްރެޑްގަ ފާހަކަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. އަޙުމަދިއްޔާ ސްކޫލާއި ޖެހިގެން ހުޅަނގުފަރާތައް
ބުރުޒުމަގުގައި އެބަހުރި ވަރަށް ރަނގަޅު އެޑިއުކޭޝަނަލް ޓޯއީސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް. ތިޔައިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަން އެގިލައްވާތޯ މިފަދައެހެން ފިހާރައެއް؟
 ފޯރަމުގެ އެންމެހާ މެންބަރުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާށްޓަކާ އަންގަވާލަ ދެއްވުން އެދެން. 


Title: Re: އެޑިއުކޭޝަނަލް ޓީއީސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް؟؟؟
Post by: rixu on April 02, 2010, 10:01:13 AM
creative toys near rainbow is one of my favorite. and we sometimes buy wooden toys from asrafee bookshop too


Title: Re: އެޑިއުކޭޝަނަލް ޓީއީސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް؟؟؟
Post by: Kyles Mom on April 02, 2010, 12:52:20 PM
Creative toys kiya fihara eh innane, alikilegefanu maggu nimeythaga annige gekolhu kairee, LCCD kurimatheega....